זה קרה ביום ראשון בבוקר, באוטובוס שנסע מבני-ברק לירושלים והיה מלא
בתלמידי ישיבה חרדים.
בתחנה האחרונה בבני-ברק, עלתה בחורה בלבוש מאוד "לא צנוע" והתיישבה במקום
היחיד הפנוי, ליד בחור ישיבה. הבחור לא איבד את עשתונותיו, הוציא מתיקו תפתוח
והגיש אותו לבחורה.
היא הייתה מופתעת ושאלה מדוע הוא נותן לה תפוח.
השיב האברך: "מכיוון שעד שחווה אימנו לא אכלה את הפרי, היא לא ידעה שהיא עירומה!".
והוא המשיך וציטט לה מספר בראשית ג':
"ותקח מפריו ותאכל ותתן גם לאישה עמה ויאכל. ותפקחנה עני שיניהם וידעו
כי עירמם הם ויתפרו עלה תאנה ויעשו להם חגרת."

חלף שבוע והגיע שוב יום ראשון בבוקר. באותו אוטובוס ובאותה תחנה עלתה אותה בחורה.
הפעם הייתה לבושה "כמו שצריך". היא התיישבה ליד אותו אברך ולאחר כמה רגעים
הגישה לו תפוח.
שאל הבחור הנדהם: "למה?"
והבחורה עתנה לו: "כי עד שאדם הראשון לא אכל את הפרי, הוא לא ידע שהוא
צריך לעבוד כדי להתקיים!".
והנערה המשיכה וציטטה מאותו פרק (בראשית ג'):
"ולאדם אמר כי שמעת לקול אשתך ותאכל מן העץ... בזעת אפיך תאכל לחם עד שובך
אל-האדמה..."